Ein Polisïau Allweddol yng Nghymru

Ein Polisïau Allweddol yng Nghymru

Mae Diogelwch Trydanol yn Gyntaf yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac Aelodau Cynulliad Cymru i sicrhau bod pobl ar draws y wlad yn cael eu cadw'n ddiogel yn eu cartrefi rhag damweiniau, anafiadau a thanau sy'n cael eu hachosi gan drydan.

Mae ein ffocws yng Nghymru’n cynnwys:

 • Lleihau nifer y tanau yng Nghartrefi Cymru a achosir gan ffynhonnell danio drydanol.
 • Gwella diogelwch trydanol ym maes tai yng Nghymru ym mhob sector – cartrefi rhentu preifat a chymdeithasol a'r sector perchen-feddiannaeth.
 • Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ymweliadau diogelwch yn y cartref wrth nodi problemau trydanol a gwneud yn siŵr bod gwelliannau'n cael eu gwneud trwy brosesau cyfeirio priodol a chyllid digonol.
 • Ymgyrchu i amddiffyn y perchenogion cartrefi sydd fwyaf agored i niwed i sicrhau bod ganddynt adnoddau mynediad er mwyn gwella diogelwch trydanol yn eu cartrefi.
 • Codi ymwybyddiaeth ymhlith Defnyddwyr Cymru o'r risgiau sy'n gysylltiedig â phrynu nwyddau trydanol o farchnadoedd ar-lein.
 • Cynghori cynghorau yng Nghymru sy'n gwerthu nwyddau trydanol ail-law i'r cyhoedd er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cynnal yn ddiogel gyda gwiriadau digonol.
 • Gwella mynediad i fannau gwefru cyhoeddus yng Nghymru ar gyfer cerbydau trydan.

Mwy o wybodaeth

Atal Tanau Trydanol yng Nghartrefi Cymru

Dros y 5 mlynedd diwethaf yng Nghymru, cafodd 4,000 [1] o danau eu hachosi gan ffynhonnell drydanol o gynnau a 1,500 [2] achosir gan nwyddau gwynion, megis sychwyr dillad, peiriannau golchi llestri a pheiriannau golchi dillad.

Rydym am weld:

 • Ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymgyrchoedd defnyddwyr yn y cyfryngau Cymreig i godi ymwybyddiaeth bod trydan yn achosi tanau yng nghartrefi Cymru.
 • Gwellhad i'r adroddiadau ar gamddefnyddio trydan yng nghartrefi Cymru, fel tanau a achosir gan wefru offer electronig.
 • Ymgyrch i sicrhau bod pobl yng Nghymru yn ymwybodol o nwyddau trydanol anniogel sy’n cael eu gwerthu ar-lein.

Diogelwch Tenantiaid yng Nghymru

Rydym yn parhau i ymgyrchu i sicrhau bod pobl sy'n byw yn y sectorau rhentu preifat a rhentu cymdeithasol yng Nghymru yn cael archwiliadau diogelwch trydanol bob pum mlynedd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno rheoliadau drwy'r Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru), ond rydym am sicrhau bod y rheoliadau hyn yn dod i rym cyn gynted â phosibl cyn diwedd tymor presennol y Cynulliad yn 2021.

Rydym am weld:

 • Gwiriadau diogelwch trydanol gorfodol yn cael eu cyflwyno yng Nghymru yn y sectorau rhentu preifat a chymdeithasol.

Diogelwch Trydanol i bobl sy’n Agored i Niwed

Disgwylir i nifer y bobl yng Nghymru sydd dros 80 oed ddyblu erbyn 2035, gydag amcangyfrif o 50,000 o bobl 65+ oed yn byw gyda dementia, sy'n cyflwyno heriau o ran diogelwch trydanol.

Mae Ymweliadau Diogelwch yn y Cartref a gynhelir gan y Gwasanaethau Tân yng Nghymru yn hanfodol er mwyn helpu i atal tanau trydanol.

Rydym am weld:

 • Bod Llywodraeth Cymru yn ystyried cynlluniau i ariannu gwelliannau a gwiriadau diogelwch trydanol mewn cartrefi pobl sy'n agored i niwed yng Nghymru.
 • Bod pob cartref gyda pherson dros 80 yn derbyn gwiriadau diogelwch trydanol am ddim
 • Bod Ymweliadau Diogelwch yn y Cartref sy'n nodi problemau trydanol yn cael eu cyfeirio at asiantaethau Gofal a Thrwsio yn achos y bobl hynny nad ydynt yn gallu fforddio gwelliannau a bod cyllid ar gael ar gyfer datrys unrhyw broblemau.

Gwerthu Nwyddau Trydanol Ar-lein a defnydd Trydan yng Nghymru yn y Dyfodol

Yng Nghymru, er nad yw'r cyfreithiau sy'n ymwneud â diarddel nwyddau trydanol anniogel wedi'u datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, mae'n bwysig nodi bod llawer o broblemau gyda defnyddwyr Cymru yn prynu nwyddau trydanol anniogel ar-lein. Yn ôl ein hymchwil ni, cyfaddefodd bron un o bob pedwar o drigolion Cymru, 26%, y byddent yn fwriadol yn prynu rhywbeth ffug neu is-safonol ar-lein pe baent yn ei weld am ffracsiwn o'r pris ac mae gan un o bob 11 o oedolion yng Cymru brofiad uniongyrchol o sioc neu dân a achoswyd gan gynnyrch trydanol a brynwyd ar-lein. [3[

Gyda'r defnydd cynyddol o ddyfeisiau gwefru a chynnydd yn y defnydd o Gerbydau Trydan yng Nghymru, mae angen i ni sicrhau bod pobl yn gallu defnyddio pwyntiau gwefru cyhoeddus a bod angen i Lywodraeth Cymru ddarparu buddsoddiad a chefnogaeth i Lywodraeth Leol i gynyddu nifer y pwyntiau gwefru yng Nghymru, sydd â'r nifer isaf ar draws y Deyrnas Unedig.

Rydym am weld:

 • Gwella ymgyrchoedd defnyddwyr yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o'r risgiau posibl sy'n gysylltiedig â phrynu nwyddau trydanol ar-lein.
 • Adnoddau ychwanegol yn cael eu rhoi i Safonau Masnach yng Nghymru i orfodi gweithredu yn erbyn gwerthiannau nwyddau trydanol anniogel yng Nghymru.
 • Cefnogaeth Llywodraeth Cymru i Fil yn Senedd y DU er mwyn atal gwerthu nwyddau trydanol anniogel, is-safonol a ffug.
 • Mwy o bwyntiau gwefru mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru ar gyfer cerbydau trydan, yn enwedig mewn ardaloedd preswyl.

Cyfeiriadau:

[1] Methodoleg a dadansoddiad Diogelwch Trydanol yn Gyntaf

[2] Ibid

[3] Ymchwil Diogelwch Trydanol yn Gyntaf 2019